Terms and conditions

General Terms and Conditions

Huurvoorwaarden flexwerkplek, kantoren en vergaderzalen

Deze huurvoorwaarden hebben betrekking op:

A. De huur van een flexwerkplek

en/of

B. De huur van een kantoor of vergaderzaal

A. De huur van een flexwerkplek

Artikel 1. Het gehuurde, de bestemming

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder (dan wel “lid”) en huurder huurt van verhuurder een flexibele werkplek, eventueel inclusief beperkt gebruik van kantoor en/of vergaderzaal, hierna: 'het gehuurde' in het Nomadz-kantoor, hierna: Nomadz. Het huidige adres van het gehuurde is het bedrijfsverzamelgebouw: Bink 36, Binckhorstlaan 36 C348, 2516 BE, Den Haag, hierna: Bink 36

1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als werkplek.

1.3 Huurder heeft geen vaste werkplek tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

1.4 Het door de huurder gekozen abonnement geeft recht op: In-touch: een maximum van 24 uur per kalendermaand per maand Double in-touch: een maximum van 48 uur per kalendermaand per maand Parttime: een maximum van twintig uur per week (gerekend per kalendermaand) Fulltime: ongelimiteerd aantal uren

1.5 Het maximum aantal uren is per kalendermaand vrij in te delen maar is niet overdraagbaar naar een volgende maand.

1.6 Huurder is gebonden aan/beperkt tot de openingstijden van Bink 36.

Artikel 2. Voorwaarden

2.1 Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van werkruimte voor zover daarvan in deze overeenkomst niet worden afgeweken.

2.2 Huurder krijgt na aanmelding toegang tot een online beheeromgeving (Nexudus). Huurder zal deze omgeving gebruiken om desgewenst zaken rondom de eigen gegevens, het abonnement en vergaderzalen te wijzigen resp. boeken, pauzeren of te annuleren.

Artikel 3. Duur, verlenging en opzegging

3.1 Deze overeenkomst gaat in per de ingangsdatum die bij de online aanmelding werd opgegeven.

3.2 De opzegtermijn is twee weken. Restitutie van abonnementsgelden (van de maand waarin wordt opgezegd) vindt echter niet plaats. Beëindiging van deze overeenkomst kan uitsluitend via het account of per email.

3.3 Bij betaling via automatische incasso geldt geen opzegtermijn.

3.4 Verhuurder kan deze overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

3.5 Verhuurder zal de toegangscode tot het gehuurde uiterlijk op de ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking stellen, mits huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens verhuurder.

3.6 Zonder opzegging loopt deze overeenkomst voor onbepaalde tijd door.

Artikel 4. Betalingsverplichting en betaalperiode, borgstelling

4.1 Met ingang van de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van huurder uit:

 • de huurprijs
 • de toepasselijke btw
 • eventuele borg (0% btw)

4.2 De huurprijs is inclusief de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten en is bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft op de door verhuurder aangegeven wijze.

4.3 De verschuldigde huurprijs is excl. 21% btw

4.4 De eerste betalingsverplichting van huurder bestaat uit:

 • De eerste maand huur naar rato incl. de btw
 • De opvolgende maandelijkse huurprijs incl. de btw
 • De eventuele borg

4.5 De eerste betalingsverplichting wordt daags na de ingangsdatum van deze overeenkomst gefactureerd en dient te worden voldaan door overmaking op rekeningnummer NL66RABO 0320 34 7575, t.a.v. “Nomadz” of via automatische incasso.

4.6 De huurprijs voor de opvolgende maand(en) wordt op de 15ste van de maand ervoor gefactureerd en dient binnen twee weken te worden voldaan.

4.7 Bij betaling via automatische incasso vindt de afschrijving van de opvolgende maand(en) plaats op de 28ste van de maand ervoor. Indien de overeenkomst tussen de 28ste en het einde van de maand wordt gewijzigd (of opgezegd), zal de (reeds verzonden en middels automatische incasso betaalde) factuur van de komende maand worden gewijzigd dan wel gecrediteerd.

Artikel 5. Wijzigen, pauzeren en opzeggen

5.1 Huurder kan voor elke maandelijkse betalingsverplichting het abonnement wijzigen, pauzeren of opzeggen. Bij betaling via automatische incasso kan ingevolge artikel 4.7 tot het einde van de maand worden gewijzigd (of opgezegd), bij overige betaalmethoden tot de 15de.

5.2 Bij wijzigen/pauzeren van het abonnement blijft de huidige, reeds betaalde maand staan en gaat de wijziging de volgende maand in. Huurder kan niet twee maanden vooruit plannen/wijzigen.

5.3 Bij pauzeren van het abonnement wordt, totdat het abonnement wordt geactiveerd of opgezegd, geen maandelijkse kosten in rekening gebracht en blijft de borg (indien van toepassing) staan.

5.4 Bij een gepauzeerd abonnement heeft huurder geen recht op kortingen op de kantoren en/of vergaderzalen.

5.5 Huurder kan het abonnement via Nexudus of per email wijzigen, pauzeren of opzeggen.

5.6 Bij inlevering van al het door verhuurder beschikbaar gestelde, wordt de eventuele borg terugbetaald aan de huurder, met aftrek van eventuele extra kosten veroorzaakt door nalatigheid van huurder. Tot voornoemde verplichting en tot het huurcontract is opgezegd is de huurder de maandelijkse huurprijs verschuldigd aan verhuurder.

Artikel 6. Huurprijswijziging

De huurprijs kan op voorstel van verhuurder eens per jaar worden gewijzigd. Verhuurder is gerechtigd de huur -zonder verdere aankondiging- jaarlijks te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

Artikel 7. Leveringen en diensten

7.1 De door verhuurder voor huurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten zijn het gebruik van:

 • Een bureau + bureaustoel
 • Gedeelde, draadloze internettoegang
 • Aanwezige faciliteiten zoals koffiezetapparaat, waterkoker, koelkast en printer
 • Belruimtes
 • Vergaderruimtes (zie sectie B)
 • Postvak (tegen betaling)

7.2 Post- en registratieadres

 • Uitsluitend huurders met een parttime of fulltime abonnement kunnen aanspraak maken op gebruik van het Nomadz-adres als kvk-registratieadres.
 • Bij oneigenlijk gebruik van het Nomadz-adres is verhuurder gerechtigd deze overeenkomst per direct op te zeggen en het Nomadz-adres bij de KVK-inschrijving van de huurder uit te schrijven.
 • Bij beëindiging van deze overeenkomst verplicht de huurder zich -in casu- het Nomadz-adres per direct uit te schrijven bij de KVK en andere instanties.
 • Huurder accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, zoals zoekgeraakte correspondentie, voortvloeiende uit het (oneigenlijk) gebruik van het Nomadz-adres.
Artikel 8. Beheerder

Tenzij verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder van Nomadz op: Erik Jonkman. De beheerder is nimmer verplicht bij Nomadz aanwezig te zijn, maar is voor vragen, ideeën en klachten tijdens kantooruren bereikbaar via de contactgegevens als te zien op www.nomadz.nl.

Artikel 9. Huurder en verhuurder komen tevens overeen dat:
 • de verhuurder jegens huurder op geen enkele wijze aansprakelijk is in geval van verlies, schade, letsel, inbraak en/of diefstal.
 • het meebrengen van huisdieren, bezit of gebruik van drugs in het gehuurde en/of in de Bink 36 uitdrukkelijk verboden is.
 • de huurder zich verplicht als "goed huisvader" zorg te dragen voor alle roerende- en onroerende goederen. Hieronder wordt o.a. verstaan dat de huurder of anderen die hij of zij uitnodigt geen beschadiging(en), vervuiling, onnodige slijtage en/of belasting toebrengt aan inventaris en alle bij Nomadz aanwezige roerende- en onroerende goederen. Tevens verplicht de huurder zich geen overlast, in de ruimste zin van het woord, bij Nomadz of de Bink36 te veroorzaken.
 • de huurder bij gebruik van de ruimte alle toepasselijke wet- en regelgeving naleeft.
 • bij ingebrekestelling van de huurder de administratiekosten en de wettelijke rente vanaf de dag van ingebrekestelling voor rekening van de huurder komen.
 • bij het niet nakomen of overtreden van de in deze overeenkomst gestelde bepalingen de daaruit voortvloeiende (on)kosten voor rekening van huurder zijn.

B. De huur (boeking) van een kantoor of vergaderzaal (het gehuurde)

Huur door niet-leden

Artikel 10. Algemeen

10.1 De huurder verplicht zich als "goed huisvader" zorg te dragen voor alle roerende- en onroerende goederen die deel uitmaken van het gehuurde. Hieronder wordt o.a. verstaan dat de huurder of anderen die hij of zij uitnodigt geen beschadiging(en), vervuiling, onnodige slijtage en/of belasting toebrengt aan inventaris en alle bij Nomadz aanwezige roerende- en onroerende goederen. Tevens verplicht de huurder zich geen overlast, in de ruimste zin van het woord, bij Nomadz dan wel Bink36 te veroorzaken.

10.2 De huurder leeft bij gebruik van het gehuurde alle toepasselijke wet- en regelgeving na.

10.3 De verhuurder is jegens huurder op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van verlies, schade, letsel, inbraak en/of diefstal.

10.4 Het meebrengen van huisdieren, bezit of gebruik van drugs in het gehuurde en/of in Bink 36 is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 11. Wijzigingen

Wijzigingen kunnen voorafgaand aan de boeking online of via email worden worden doorgevoerd resp. doorgegeven. De verhuurder heeft het recht om alle extra afgenomen tijd en zaken (koffie, beamer, lunch enz.), die op verzoek van de huurder zijn gefaciliteerd, in rekening te brengen.

Artikel 12. Annuleren

Boekingen kunnen tot 24 uur voor aanvang van de boeking gratis worden geannuleerd. Hierna brengt Nomadz 50% van de zaalhuur in rekening. Lunches en maaltijden dienen 24 uur voor de boeking te worden geannuleerd. Hierna brengt Nomadz 100% van de kosten in rekening. Bijgeboekte extra’s worden bij te late annulering niet in rekening gebracht, tenzij deze niet door Nomadz kunnen worden geannuleerd en/of specifieke kosten zijn gemaakt.

Artikel 13. Schoonmaken

De huurder dient het gehuurde opgeruimd achter te laten. Schoonmaken hoeft niet, maar wel: tafels droog, vloer leeg, etensresten bij elkaar, vuil in de prullenbak, eigen spullen en consumpties mee.

Artikel 14. Betalen

14.1 Vrijwel direct na afloop van de boeking wordt de factuur automatisch verzonden. Bij de eerste keer huur kan om vooruitbetaling worden gevraagd.

14.2 De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

14.3 Bij ingebrekestelling van de huurder komen de administratiekosten en de wettelijke rente vanaf de dag van ingebrekestelling voor rekening van de huurder.

Huur door leden

Artikel 15.

Leden die een zaal huren zijn gehouden aan de (bovenstaande) regels voor niet-leden, met dien verstande dat:

 • Leden recht hebben op 50% korting op het tarief van de zaalhuur (zoals vermeld op de www.nomadz.nl)
 • Leden de vergaderruimte/vergadering zelf faciliteren (klaarzetten, opruimen en schoonmaken)
 • De betaling van vergaderruimtes achteraf plaats vindt via de maandelijkse factuur.